Algemene voorwaarden

Lisanne Langedijk 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder…

 • … Lisanne Langedijk: zelfstandig trouwambtenaar welke zorg draagt voor de (huwelijks) ceremonie.
 • … de cliënt: de persoon of personen die samen met Lisanne Langedijk een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.
 • … overeenkomst: elke aanbieding van Lisanne Langedijk aanvaard door de cliënt, dan wel elke opdracht verstrekt door cliënt aan Lisanne Langedijk en door deze laatste aanvaard.
 • … diensten; in het kader van een overeenkomst tussen Lisanne Langedijk en cliënt(en) verrichtte werkzaamheden door Lisanne Langedijk.

Artikel 1: Algemeen:

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met Lisanne Langedijk en werkzaamheden verricht door Lisanne Langedijk.
 • Beide partijen zijn op de hoogte van deze algemene voorwaarden als de opdracht wordt verleend.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Een overeenkomst tussen cliënt(en) en Lisanne Langedijk komt tot stand na schriftelijke toezegging van de opdrachtbevestiging en akkoord van de algemene voorwaarden (dit mag via de mail).

Artikel 3: Honorering en betaling

3.1 De door Lisanne Langedijk genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief reis-verblijf en parkeerkosten en eventuele kosten t.b.v. eendaagse benoeming in trouwgemeente. De reiskosten zijn €0,40 per km incl. BTW
3.2 De aanbetaling bedraagt €250,- van het totaalbedrag. Indien cliënt niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal ik hier uiteraard hier eerst een herinnering over sturen. Mocht de aanbetaling niet gedaan worden na de herinnering, zal de samenwerking worden beëindigd.

Artikel 4: Schadevergoeding en aansprakelijkheid

4.1  Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien Lisanne Langedijk haar verplichtingen niet kan nakomen door zaken die als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld, zoals; ziekte, overlijden en transportmoeilijkheden. In deze gevallen zal er door Lisanne Langedijk uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging.
4.2 Lisanne Langedijk ‘is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door Lisanne Langedijk verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Lisanne Langedijk.
4.3 De door Lisanne Langedijk te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer   bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen Lisanne Langedijk en de cliënt.
4.4 Aan de door Lisanne Langedijk informele akten voor een ceremonieel huwelijk kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5: Annulering

5.1 In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt Lisanne Langedijk de volgende kosten in rekening:

 • Bij annulering tot aan het voorbereidingsgesprek zijn er geen andere kosten verschuldigd dan het bedrag van de aanbetaling.
 • Bij annulering vanaf het moment waarop het voorbereidingsgesprek is geweest tot aan 7 dagen voor de (trouw)ceremonie wordt 75% van het totaalbedrag in rekening gebracht inclusief de reiskosten voor het voorbereidende gesprek.
 • Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht inclusief de reiskosten voor het voorbereidende gesprek.
 • De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:
 • Overlijden van Lisanne Langedijk.
 • Verplaatsing van de trouwlocatie, en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft.
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld te Emmeloord, februari 2022